?>

Качествени методи

Най-търсените и доказали своята ефективност качествени методи, в които Алфа Рисърч е развила задълбочена експертиза и добре обучен екип за реализация са: 

  • Фокус групи (Focus groups) с възможности за пряко наблюдение и симултантен превод
  • Дълбочинни интервюта (In-depth interviews)
  • Формиращо изследване (Formative research)
  • Документални проучвания (Desk research)
  • Таен клиент (Mystery shopping)
  • Контент анализ (Content analysis)

Агенцията има значителен опит в работата с всеки един от тези методи. На базата на натрупаното знание и разбиране на социалните процеси, мотивациите и нагласите на хората,  екипът внася добавена стойност в анализа на всяко конкретно качествено проучване.