Екип

Боряна Димитрова

Управител

Социолог с дългогодишна практика в социалните и политически проучвания. Ръководител на електоралните и социално-политическите изследвания на Алфа Рисърч, с многобройни публикации в български и чуждестранни издания.

Доктор по социология, специализирала политическа и електорална социология в CNRS, Франция  и нови методи в социалните науки в Йейл, САЩ. 

Геновева Петрова

Управител

Част от екипа на агенцията от нейното създаване. Ръководи и координира работата на изследователския екип. Отговаря за международните проекти  в областта на маркетинговите проучвания.

Магистър по политически науки от СУ “Св. Климент Охридски”, с множество публикации по въпросите на местното самоуправление, европейската интеграция и политическите нагласи.

Павел Вълчев

Старши изследовател

Част от екипа на агенцията от 1999г.

Участва в разработването и реализирането на маркетинговите и социално-политическите проекти на агенцията. Специализация в изследване на потребителските нагласи, поведение и бизнес ту бизнес пазарни проучвания. Задълбочена експертиза в качествените методи и иновативни техники.

Дългогодишен опит в изготвяне на стратегически анализи и оценки на политики.

Магистър по социология от СУ “Св. Климент Охридски”. Работил е в Българското сдружение за честни избори и граждански права, като наблюдател към ОССЕ и като лектор за обучение на наблюдатели. Автор на ръководството “Светът на анкетите – предизвикателства и възможности”.

Ваня Георгиева

Старши изследовател

Участва в разработването и реализирането на социалните проучвания на агенцията, мониторинг, оценка на въздействието и ефективността на публични политики, специализация в областта на интеграцията на уязвими групи. Специализация в областта на качествените методи.

Бакалавър по социология и магистър от програма „Градски изследвания” в СУ „Св. Климент Охридски.

Елена Лилова

Старши изследовател

Участва в дизайна и реализирането на имиджови, корпоративни и потребителски проучвания на бързооборотните стоки и услугите. В полето на социалните изследвания, има специализация в областта на институционалните проучвания, обществените нагласи, културните практики и политики. Богат опит в качествените проучвания.

Бакалавър по социология и магистър от програма „Градски изследвания” в СУ „Св. Климент Охридски.

Стойчо Босев

Изследовател

Участва в разработването и реализирането на маркетинговите и социално-политическите проекти на агенцията. Интереси в полето на количествените методи и подходи при набиране на информация. Със значителен опит в сферата на бизнес анализите и устойчивото развитие.

Бакалавър по политология в СУ „Св. Климент Охридски“

Силвия Тодорова

Ръководител отдел „Статистически анализ и обработка на данни” 

Отговаря за организацията и реализацията на статистическите процедури и дейности в проектите на агенцията – изработване на извадки, обработка на данни, математико-статистически модели и верификация на данни.

Бакалавър по "Приложна математика" и магистър по "Вероятности и статистика" в СУ “Св.Климент Охридски”.

Антония Банчева

Специалист Обработка на данни

Отговаря за обработката на данни, изготвяне и графично оформление на продуктите на агенцията.

Бакалавър по “Социология” и магистър по “Трудови пазари и развитие на човешките ресурси”, СУ “Св. Климент Охридски”.

Диана Тенева

Статистик

Участва в разработването и прилагането на статистическа методология в социалните и маркетингови проучвания. Анализира и тълкува статистическата информация в процеса на проучванията. Бакалавър по „Приложна математика“ и магистър по „Математическо моделиране в икономиката“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Ани Николова

Специалист Икономически проучвания

Отговаря за събирането и анализа на вторична информация, необходима за икономическите и социални проучвания на Алфа Рисърч.  Организира екипите за логически оглед, кодиране и контрол над полевата дейност. Присъединява се към екипа на Алфа Рисърч след дългогодишна работа за НСИ.

Магистър по "Икономика на търговията", УНСС.

Галина Пейкова

Специалист Качествени проучвания

Координира екипа от интервюери за дълбочинни интервюта. Отговаря за скрининга и рекрутирането на участници във фокус групи, както и за логическия оглед на данните.

Кирил Мазнев

Специалист Количествени проучвания

Координира и участва в процеса по кодиране и въвеждане на данни от количествени проучвания.

Стефка Маркова

Офис мениджър

Десислава Атанасова

Счетоводител