?>

Защита на личните данни

Политиката за защита на личните данни

В  Алфа Рисърч ценим коректността и прозрачността затова разработихме нашата политика за защита на личните данни в разбираема и лесно достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика. Моля, прочетете внимателно информацията, и ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на посочените по-долу координати.

 • Ние сме: Алфа Рисърч ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Искър №54, ет.2, офис 5, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 121309392, тел. 02/9836067, Електронна поща: headoffice@alpharesearch.bg Дружеството е администратор и обработва лични данни, съобразно приложимото законодателство. За връзка с длъжностното лице по защита на личните данни използвайте Електронна поща: dpo@alpharesearch.bg, тел. 02/9836056, адрес: гр. София, ул. Искър №54, ет.2, офис 5.
 • Социологическа агенция Алфа Рисърч поема сериозен ангажимент по отношение на поверителността и съхранението на личните данни. Събраните данни се използват и съхраняват на хартия или в електронен формат - псевдоминизирани, защитени с пароли за достъп. Файловете се съхраняват на локални сървъри с антивирусен софтуер. Дружеството обработва данни за собствени нужди. Данни, които се предоставят на трети лица са предвидените по закон или след получено съгласие от субекта на данни. Агенцията обработва лични данни за постигане на търговски цели. Предоставянето на лични данни е доброволно и може да бъде оттеглено или коригирано по всяко време, ако по закон не е предвидено друго.
 • Принципи свързани с обработването на личните данни: Алфа Рисърч обработва и съхранява само законно събрани лични данни, предоставени във връзка с договорни отношения или с изрично доброволно съгласие. Данните се обработват законосъобразно, добросъвестно, прозрачно и само за целите, за които са събрани. Съблюдава се точност и актуалност; свеждане на данните до минимум; ограничение на срока за съхранение; отчетност; цялостност и поверителност; съгласие на потребителите за обработка на данните.
 • Цели на обработване на лични данни: Ние обработваме лични данни с цел осъществяване на дейността си. Извършване на социологически и маркетингови проучвания. Изпращане на оферти или сключване на договори.
 • Данни, които събираме:
 1. Лични данни, които директно се събират от потребителите, като например, когато потребителят се свърже с нас чрез имейл, по телефона, по пощата, а също и когато потребителят участва в социологическо проучване или сключен договор – пол, възраст, образование, доход, телефон, адрес, електронна поща, егн, име, длъжност, институция, организация.
 2. Чувствителни данни – етническа принадлежност, политическа ориентация, здравен статус
 3. Лични данни събирани от публични регистри. – телефон, адрес, име, фирма/организация
 • Срок за съхранение на личните данни:
 1. Данни от платежни ведомости – 50 години
 2. Данни за данъчен контрол – 10 години
 3. Всички останали данни – 5 години
 4. Анкети – 6 месеца /ако не е предвиден друг срок за съхранение/ След изтичане на срока на съхранение администраторът е длъжен да унищожи данните или след като е била изпълнена целта, за която са били събрани.
 • Участието в социологическо проучване е доброволно.
 • Предоставянето на лични данни при сключване на договорни отношения е задължително по закон.
 • Администраторът е и обработващ лични данни. Данните се обработват в специализиран софтуер. Програмите Бизнес Навигатор и Аладин са съобразени и отговарят на изискванията на европейският регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Файловете, които се генерират и предават на НАП, НОИ и други институции са допълнително защитени с електронен подпис. Останалите файлове, които съдържат лични данни се анонимизират и защитават с пароли. Всички компютри са защитени с антивирусен софтуер и достъп с парола. Помещенията са под охрана и снабдени с пожарогасители.
 • Получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни: Можем да споделяме Вашите лични данни, за да спазим своите законови задължения, за да предотвратим измама и/или да защитим своите интереси, да подобрим своите услуги или след получаване на съгласието Ви за това. Можем също така да споделим Ваши лични данни в псевдонимизиран вид, тоест без да даваме директна идентификация. Ние не предлагаме и не продаваме Вашите лични данни.
 • Можем да предоставяме Ваши лични данни на трети страни и в случай, че:
  • Имаме задължение да разкрием или споделим Ваши лични данни с цел спазване на законово задължение
  • Ако сте дали своето съгласие за това;
  • При други обстоятелства, ако имаме право да направим това по закон.
 • Вашите права на потребители и реда за упражняване на правата са :
  •  Права:
 1. Право на достъп до отнасящите се до вас данни;
 2. Право на коригиране;
 3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 4. Право на ограничаване на обработването;
 5. Право на преносимост на данните;
 6. Право на уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни;
 7. Право на защита по съдебен и административен ред  (право на подаване на жалба до надзорен орган;  право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган; право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни);
 8. Право на обезщетение за претърпени вреди;
 9. Право на оттеглянето на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, което е дадено, преди то да бъде оттеглено.
 • Ред за упражняване на правата:

Редът за упражняване на правото на достъп, правото на изтриване, коригиране или ограничаване на обработването е чрез подаването на писмено искане до оператора на уеб сайта. Администраторът предоставя на потребителя информация относно действията, предприети във връзка с искането, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Администраторът информира потребителя за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато потребителят подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако потребителят не е поискал друго. Ако администраторът не предприеме действия по искането на потребителя, администраторът уведомява потребителя без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.

 • Алфа Рисърч не извършва профилиране
 • Ние, като администратор, поемаме задължение при пробив в данните да информираме КЗДЛ в срок от 72 часа и потърпевшите лица.
 • Промени в политиката за поверителност: Като администратор ние имаме право да актуализираме, като изменяме и допълваме политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще когато обстоятелствата го налагат.