Дейност и услуги

Предлагаме на нашите клиенти пълния цикъл от дейности по реализацията на социалните и маркетингови проучвания:

 • Най-подходящата изследователска методология
 • Разработване на  инструментариум – дизайн на въпросник, гайдове за дълбочинни интервюта и фокус групи, сценарии за тайно пазаруване, методика за контент анализ
 • Прецизни представителни извадки
 • Теренна работа
 • Въвеждане на данни, статистическа обработка и статистически анализ
 • Цялостен анализ – научно обосновани изводи и препоръки, основаващи се на резултатите
 • Консултиране и професионална експертиза. 

 Омнибус и ad hoc количествени проучвания с набиране на информация чрез:

 • Пряко стандартизирано интервю /PAPI/
 • Пряко интервю с регистриране на информацията на таблет /TAPI/
 • Автоматизирано телефонно интервю /CATI/
 • Онлайн анкети

Качествени проучвания:

 • Фокус групи с възможности за наблюдение и симултантен превод 
 • Дълбочинни интервюта
 • Таен клиент
 • Документални проучвания /desk research/
 • Контент анализ