?>

Общи характеристики

Алфа Рисърч предлага на своите клиенти пълен набор от количествени и качествени изследователски методи, както и консултации кои от тях са най-подходящи и ефективни за решаването на всеки отделен казус.

Количествените методи, с помощта на статистическите величини и индикатори, дават възможност да се измерят важни характеристики на дадена дейност или бизнес, като: степен на интерес, на информираност и удовлетвореност на потребителите; равнище на подкрепа или лоялност; оценка на ефективност и оценка на въздействие и пр. Чрез тях могат да се проследяват тенденции, да се извършва мониторинг на политики, или комуникационни кампании,  да се прогнозира бъдещо поведение и посока на промяна.

Алфа Рисърч е доказан лидер в изготвянето на изключително прецизни представителни извадки на различни целеви групи, което е гарант за ефективното използване на количествените методи.

Качествените методи не измерват числови величини, те търсят отговор на въпросите „как“ и „защо“. Защо хората харесват една личност, продукт, или реклама, а не харесват други? Какво ги мотивира да изневерят на дългогодишната си лоялност и да направят нов избор? Каква е ролята на емоциите, ценностите, социо-културните модели и на прагматичните елементи в  поведението на хората? 

Алфа Рисърч не дава стандартни  отговори и препоръки. Проучванията помагат на клиентите ни да вземат най-подходящото за техния конкретен казус решение.  В зависимост от потребностите и целите могат да бъдат приложени поотделно количествени или качествени методи, както и комбинация между тях.