Висок обществен интерес към новите програми за енергийно обновяване

95% очакват от тях намаляване на месечните енергийни разходи и сметки

Май, 2022

Според оценки на МРРБ  93% от жилищните сгради в България са енергонеефективни.  Ако преди години тази констатация не говореше кой знае колко много на обикновения българин, днес тя е повече от недвусмислена. Енергонеефктивна е равнозначно на: повече енергия за отопление,  все по-високи сметки, все по-малък комфорт на живот, все повече енергийно бедни хора.

Поредица от проучвания, проведени в рамките на проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ и центъра за Енергийна ефективност ЕнЕфект, със съдействието на Алфа Рисърч, показват, че още преди сегашната криза с доставките на енергийни източници и галопиращият ръст  на цените, над три четвърти от собствениците са били убедени в ползите от цялостното енергийно обновяване на сградата.

Безспорен принос за тези нагласи имат създадените високи очаквания от Националната програма за енергийна ефективност. 78% от нейните бенефициенти декларират, че след обновлението сметките им за отопление са намалели, при две трети от тях – с над 20%. 80% са започнали да поддържат по-висока температура в жилищата си в отоплителния сезон, над половината – между 3 и 4 градуса повече.

Същевременно обаче, както показват проучванията на ЕнЕфект, поради ограничените финансови ресурси на програмата, между 30 и 50 на сто от кандидатствалите за енергийно обновяване в различните общини, не са одобрени. Към разбираемото недоволство на тези собственици се прибавя и това на живущите в по-малките жилищни сгради, които до този момент не са участвали в програми с публична подкрепа, поради изчерпване на средствата, когато вече и те са придобили право да кандидатстват. Давайки си  ясна сметка за значението на енергийната ефективност на жилището, голяма част от собствениците, предимно в столицата, са започнали да се спасяват по единично. 80% са сменяли дограма, полагали са частична термоизолация по външните стени и пр. В 71% от малките сгради и 96% от големите са извършвани частични ремонтни дейности на общи части. Оказва се, че гражданите са инвестирали  съвсем не малки по размер лични финансови средства, но с краен ефект далеч по-малък от онзи, който би се постигнал при енергийното обновяване на цялата сграда.

Категоричната убеденост за ползите именно от цялостното обновление на сградата, както и опасенията от продължаващия ръст в цените на енергоизточниците, кара 71% от анкетираните да  заявяват готовност да участват в нова фаза на Националната програма за обновяване за енергийна ефективност при изискване за съфинансиране от страна на собствениците. Основните аргументи са: по-красива и сигурна сграда, повече комфорт за собствениците и по-висока стойност на имота, по-ниски сметки за отопление. 94.6% от анкетираните са убедени, че енергийното обновяване ще доведе до намаляване на месечните сметки на домакинството за отопление и електричество.

Същевременно, наред с несъмнените ползи, проучванията констатират и редица безпокойства, притеснения и страхове. Те могат да бъдат обобщени в три групи:

  • Какъв ще бъде размерът на индивидуалното съфинансиране и как може да бъде осигурено? Към момента около 36% биха разчитали на лични спестявания, 24% - на кредит при облекчени условия. 36% обаче заявяват, че нямат възможност да съфинансират обновяването на жилищната си сграда;

  • Какви са критериите за участие в новите програми, какъв тип сгради са допустими, необходимо ли е съгласие между всички собственици, и как мнозинството да осигури изпълнението на своите решения; 44% от собствениците изказват скептицизъм, че в тяхната сграда може да се постигне 100% съгласие на собствениците за обновяване за енергийна ефективност. Хората се нуждаят от законови механизми, които да гарантират поемането на отговорност и налагането на санкции на неизрядните собственици.

  • Може ли да се разчита на професионална помощ в сложния и изискващ множество компетентности процес по енергийно обновяване – организация, избор на изпълнител, контрол над ремонтните дейности, кандидатстване за финансов ресурс.

Разработеният от проект Sheerenov модел за интегрирани услуги за енергийно обновяване на сградите взема предвид всички тези опасения, регистрирани в проучванията и предлага цялостно решение, стъпвайки върху европейски практики с доказана ефективност. Какво е различното при него? Може да се каже, че философията му се опира на три стълба:

  • Възможност за обновяване на много по-голям брой сгради, отколкото при 100% държавно финансиране. Около 54 000 многофамилни и над 640 000 еднофамилни сгради у нас се нуждаят от енергийно обновяване, а публичен ресурс би стигнал за незначителен брой от тях. Което съвсем разбираемо би провокирало силен негативен отзвук от останалите извън обхвата, особено в сегашната ситуация на непрекъснато растящи цени на енергията.

  • Съобразяване с финансовите ресурси на социалния микс от домакинства, каквито има във всяка сграда. Подходът дава възможност за обновяване чрез съ-инвестиране на собствени средства, чрез улеснен достъп до кредит, както и чрез целева помощ за уязвими групи.  30% от собствениците са склонни да изплащат суми до 50 лв. месечно, а 26% - до 100лв. Разработеният модел на кредит отчита тези очаквания. Той се базира на изплащането му за период, обвързан с възвръщане на инвестицията, разумни месечни вноски и лична отговорност до размера на индивидуалната част от кредита.

  • Финансирането на енергийното обновяване, особено в сегашната ситуация, не е просто един от семейните разходи, а инвестиция с много добра възвращаемост. Специализираните посредници могат значително да улеснят този процес, а по направените от експертите изчисления, със спестените средства от по-ниските месечни разходи за енергия е напълно възможно да се покриват до 80% от вноските по направената чрез кредит инвестиция.

Проведените проучвания в София, Бургас, Габрово показват, че въпреки създадените от националната програма очаквания държавата да предоставя 100% финансиране,  безпрецедентният ръст на цените на енергоносителите бързо променя нагласите и готовността на хората да действат в променените условия.  Налице е висок обществен интерес и желание за участие в новите етапи на програмите, дори и при по-малка подкрепа от страна на държавата, а с допълване чрез собствено финансиране. Проучванията констатират проблеми и опасения,  липса на информация и познания за редица законови изисквания, които обаче са напълно преодолими. Задействането на процеса по енергийно обновяване  не търпи отлагане, защото е един от най-ефективните и устойчиви механизми за намаляване на енергийната консумация, удържането на поносими за домакинствата разходи и преодоляване на опасенията, че с увеличаващите се проблеми на неподдържаните сгради, хората губят от стойността на собственото си жилище.

ЗА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПЪЛНАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ ПРОУЧВАНЕТО, КЛИКНЕТЕ ТУК