?>

Проучване сред общински експерти в сферата на жилищните политики

Юни - Юли, 2021

Проучването сред общински експерти в сферата на жилищните политики, финансирано от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014 – 2020), има за цел да установи какви са общинските практики за адресиране на проблемите с незаконните ромски жилища, запознатостта и прилагането на конкретни процедури за разрешаване на съществуващите казуси, както и дефицитите от различно естество, които пречат за намирането на трайно решение на проблемите. Набраната и анализирана информация ще послужи като база за разработване на обучителна програма за общински експерти в рамките на проект „Scale it up”, който се провежда в партньорство с Фондация „Тръст за социална алтернатива“, Фондация „Фонд за инвестиции в общността – Пещера“, Община Пещера и Община Дупница.

С цел изследване на посочените проблеми, проучването се фокусира върху нагласите, оценките и самооценките на експерти от 30 селектирани общини, и предоставяната от тях обективна информация във връзка с актуалното състояние на проблемите с незаконните ромски жилища.

Проучването е проведено посредством прилагане на качествени методи за събиране и обработка на данни. Проведени са дълбочинни интервюта с общо 66 експерти от 30 общини. Интервютата са проведени в периода юни-юли 2021 г. Инструментариумът на изследването разглежда въпроси, свързани с:

• прилагането на процедури и практики за устройство на територията, вкл. по отношение на сегрегираните райони с незаконни ромски къщи;
• готовността за прилагане и ефективността на различни процедури за решаване на проблема с незаконните жилища;
• провеждането на информационни кампании/дейности по предоставяне на информация
• запознатостта и прилагането на конкретни специфични процедури;
• наличието на конкретни инициативи на местно ниво за решаване на проблемите;
• необходимостта от промени в законовата уредба и възможните решения;
• обмена на добри практики с други общини.

За целите на проучването са проведени интервюта с няколко основни типа експерти:

• заместник-кметове на общините;
• главни архитекти;
• ръководители и експерти в звена, които се занимават с устройство на територията/кадастър и регулация/незаконно строителство и др. свързани дейности;
• юрисконсулти.

За да се запознаете с обобщените резултати от проучването, кликнете ТУК