Изследователски екип

 

Боряна Димитрова  
Управляващ партньор 
b.dimitrova@alpharesearch.bg
 
Социолог с дългогодишна практика в областта на социалните и политическите проучвания. Ръководител на електоралните и социално-политическите изследвания на Алфа Рисърч, с многобройни публикации в български и чуждестранни издания. 
Доктор по социология, специализирала политическа и електорална социология в CNRS, Франция  и нови методи в социалните науки в Йейл, САЩ. Чете курс лекции по изследователски методи в социалните науки.
 

 
Станислав Стоянов 
Управляващ партньор 
s.stoyanov@alpharesearch.bg
 
Изследовател с многогодишна практика, развива и ръководи дейността на Алфа Рисърч в областта на маркетинговите проучвания. Натрупал е значителна експертиза в секторите телекомуникации, мобилни телефони, интернет, автомобилен пазар и пр., по които има специализирани публикации. 
Магистър по социология от СУ “Св. Климент Охридски”, лектор по качествени методи и В2В в обучения на млади изследователи, специализиращи  в маркетинговите проучвания.
 

 
Геновева Петрова 
Изпълнителен директор
g.petrova@alpharesearch.bg
 
Част от екипа на агенцията от нейното създаване. Ръководи и координира работата на изследователския екип, отговаря за международните проекти на агенцията в областта на маркетинговите проучвания. Има значителен опит в сектор банкови и финансови услуги, фармация, бързооборотни стоки. 
Магистър по политически науки от СУ “Св. Климент Охридски”, с множество публикации по въпросите на местното самоуправление, европейската интеграция и политическите нагласи.
 

 
Павел Вълчев 
Ръководител отдел „Терен”
p.valchev@alpharesearch.bg
 
Присъединява се към екипа на Алфа Рисърч през 1999г., като поема ръководството на отдел „Терен”. Координира работата на 27-те регионални супервайзъри и анкетьорската мрежа, екипите за логически оглед, кодиране и за контрол над полевата дейност. Организира и модерира фокус групи и кръгли маси. Автор на ръководството “Светът на анкетите – предизвикателства и възможности”.
Магистър по социология от СУ “Св. Климент Охридски”. Започва кариерата си като организатор в Българското сдружение за честни избори и граждански права, отговарящ за наблюдателите на изборите в България през периода 1996–1999. Работил е като наблюдател към ОССЕ и лектор за обучение на наблюдатели. 
 

 
Силвия Тодорова  
Ръководител отдел „Статистически анализ и обработка на данни” 
s.todorova@alpharesearch.bg
 
Ръководи статистическите процедури и дейности в агенцията – изработване на извадки, обработка на данни, математико-статистически модели и верификация на данни.
Бакалавър по "Приложна Математика", СУ “Св.Климент Охридски”; Магистърска програма  – "Вероятности и Статистика". 
 

 
Диана Тенева 
Статистик - Математическо  моделиране
d.teneva@alpharesearch.bg
 
Участва в разработването и реализацията на маркетинговите проекти на агенцията. Специализации в област на икономиката, фармация, медии. 
Бакалавър по "Приложна Математика", СУ “Св.Климент Охридски”; Магистърска програма – "Математическо моделиране в икономиката". 
 

 
Ваня Георгиева 
Изследовател – Социални проучвания
v.georgieva@alpharesearch.bg
 
Участва в разработването и реализирането на социалните проучвания на агенцията, мониторинг, оценка на въздействието и ефективността на публични политики, специализация в областта на интеграцията на уязвими групи. Специализация в областта на качествените методи.
Бакалавър по социология от СУ „Св. Климент Охридски. Магистърска програма „Градски изследвания”.
 

 
Елена Лилова 
Изследовател – Социални проучвания
e.lilova@alpharesearch.bg
 
Участва в изработването и реализирането на социалните изследвания на агенцията, специализация в областта на институционалните проучвания, корпоративни политики, обществени нагласи. Богат опит в качествените проучвания.   
Бакалавър по  социология от СУ „Св. Климент Охридски”, Магистърска програма „Градски изследвания”.  
 

 
Петър Железчев
Изследовател - Маркетингови проучвания и тракинг
p.zhelezchev@alpharesearch.bg
 
Участва в изработването и реализацията на маркетинговите проучвания на агенцията в областта на бързооборотните стоки и доставчици на услуги.
Бакалавър по политология от УНСС.  Магистър по социология в СУ„Св. Климент Охридски“.
 

 
Ани Николова  
Специалист - Икономически проучвания
a.nikolova@alpharesearch.bg
 
Отговаря за събирането и анализа на вторична информация, необходима за икономическите и социални проучвания на Алфа Рисърч.  
Присъединява се към екипа на Алфа Рисърч след дългогодишна работа за НСИ. Магистър по "Икономика на търговията", УНСС.
 

 
Галина Пейкова 
Специалист - Качествени проучвания
Координира екипа от интервюери за дълбочинни интервюта. Отговаря за скрининга и рекрутирането на участници във фокус групи, както и за логическия оглед на данните.
 

 
Кирил Мазнев
Специалист – Количествени проучвания
Координира и участва в процеса по кодиране и въвеждане на данни от количествени проучвания.
 

 
Стефка Маркова 
Офис мениджър
s.markova@alpharesearch.bg
 

 
Десислава Атанасова 
Счетоводител
d.atanasova@alpharesearch.bg