Новите технологии в българските домакинства

дата: Петък, 19 Март 2004
Положителните аспекти в икономическото развитие през последните няколко години дават своето отражение както върху доходите и потреблението на домакинствата, така и върху оценките за икономическото развитие на страната. За периода Януари 2000 г. - Февруари 2004 г. могат да бъдат откроени няколко основни тенденции: 1/спаднал е делът на най-ниските доходни групи и са се увеличили хората със средни и по-високи доходи (през 2000 г. с доход под 100 лв. са били 73% от българите, а в момента в тази доходна група попадат 51%); 2/ в по-широк кръг от домакинствата проникват нови технологии и уреди на бита; 3/ наблюдава се значим спад в дела на хората, които смятат, че икономическото положение в страната става по-лошо (от 75% през Август 2000 г. на 53% сега) и увеличение сред тези, които оценяват положението като същото (от 20% на 36%) или дори по-добро (от 5% на 10%).Ако проследим трите доходни групи (хора с доход под 100 лв., с доход в интервала 100-200 лв. и тези с доход над 200 лв.) и разпространението на различните уреди на бита сред тях, можем да обособим няколко типа предмети на бита - масови (широко разпространени, достигащи 90% от населението), уреди с бързи темпове на проникване (разпространени сред повече от половината от българските домакинства и с постоянстващи темпове на навлизане) и луксозна, все още малко разпространена техника.Сред масовите предмети на бита са хладилникът (94%) и цветният телевизор (91%). Тези уреди са равномерно разпределени и в трите доходни групи и бележат ръст на разпространение съответно 7% и 10%, като в най-ниските доходни групи увеличението е дори по-високо.

Сред бързо проникващата техника на първо място трябва да посочим мобилните телефони. В сравнение с 2000 г. те са се увеличили четири пъти, като във високо доходните групи те са проникнали почти сред всички, а в ниско доходните достигат една четвърт. Автоматичните перални от 51% през 2000 г. сега са 65%. Бързо проникване регистрира и кабелната телевизия. Лек застой бележи делът на притежателите на видео и фризер, което по-скоро се дължи на насищане на домакинствата, за които тази техника представлява интерес.

В категорията на "луксовете" все още остава втори цветен телевизор, който въпреки че бележи двойно увеличение, е характерен предимно за групите със средни и високи доходи (нарастването от 2000 г. до сега е от 11% на 22%), микровълновите печки, които също са се увеличили два пъти (от 11% на 19%). Все още твърде слабо разпространени са DVD-плеърите, миялните машини, климатиците, компютрите, домашният достъп до Интернет, втората кола (всяко от тях рамките между 2% и 8%). Тяхното проникване, остава все още предимно във високодоходните групи.

Последното също така се дължи и на бавното "усвояване" на новите технологии сред широки групи, които могат чисто технически да боравят с тях и да се възползват от възможностите им.

Макар и с умерени темпове, икономическият растеж поражда повишено потребление и зараждащи се нива на оптимизъм. Разпространението им в широки групи от обществото обаче, зависи предимно от запазване на тенденцията на възходящо икономическо развитие през следващите години.


Данните са от национално представителни проучвания, проведени от социологическа агенция Алфа Рисърч в периода 2000-2004 г.

Архив