Нерешените проблеми на местната власт

дата: Сряда, 12 Септември 2007

Нерешените проблеми на местната власт

Радостина Ангелова
Алфа Рисърч

Два месеца преди изборите за местна власт е време за равносметка – какво е направено и какво не, какви са оценките и очакванията на избирателите. Умението на местната власт успешно да разрешава проблемите на локално ниво обикновено е ключ към повторно управление. Съвсем логично, колкото по-наситена е „картата” на местните проблемите, толкова по-голяма част от избирателите са „за” смяна на кмета. Тези нагласи особено силно засягат големите общини (с население над 100 000 души), където по-често доминират настроенията за промяна.
Освен характерните за всички общини проблеми с инфраструктурата и здравеопазването, в големите общини има сериозен дефицит на доверие към местната власт, произтичащ от липсата на прозрачност на управлението. Множеството преплитащи се икономически интереси създават впечатление за облагодетелстване на близки до местната власт фирми, а усещането за корупция съпътства всички, дори и наглед много успешни от социална гледна точка, проекти. В големите общини икономическото развитие е с относително добри темпове, но за сметка на това те се отличават с лошо административно обслужване, изостават чистотата и благоустройството, има силна чувствителност към проблемите в образованието. Засилената миграция към големите градове, съсредоточаването в тях на млади и активни граждани, води до недостиг на детски ясли и градини, натежава и усещането за несигурност, породено от засилената престъпност в урбанизираните територии.
Ситуацията в малките общини (с население под 20 000 жители) е напълно различна. За техните жители много болезнен е въпросът с икономическото развитие, комуналните услуги, благоустройството. В същото време административното обслужване почти не съществува като проблем, детските ясли и градини успяват да задоволят нуждите на населението, социалните услуги също са на добро ниво. Именно поради тази специфика в малките общини е налице по-висока удовлетвореност от управлението на кмета и преобладават нагласите за неговото преизбиране (около 60% смятат, че е по-добре кмета да остане същия).
Някъде помежду тях са средните по големина общини (с население между 20 000 и 100 000). Те са съпътствани от трудностите, характерни за урбанизираните селища – инфраструктура и благоустройство, престъпност, комунални услуги.  В същото време се сблъскват с изоставащо икономическо развитие и съпътстващото го социално недоволство, характерно за малките общини. Детските ясли и градини не са в недостиг, учебните заведения функционират добре, отсъства силна критичност към административното обслужване. В тези населени места нагласите за смяна на кмета са поляризирани. 
Последните два мандата на местната власт показаха, че на местно ниво все по-малко значение има какво пише зад името на кандидата. Важна е личността, мениджърския подход и способността за разрешаване на локалните проблеми.

Данните са от национално представително проучване, проведено от социологическа агенция Алфа Рисърч в края на месец Август2007 г. по поръчка на в-к Капитал.

Архив