Доверието в банковата система плавно се възвръща

дата: Четвъртък, 31 Януари 2008

Доверието в банковата система плавно се възвръща

Радостина Ангелова
Алфа Рисърч 

Само за пет годишен период доверието в банковата система чувствително нараства. Заедно с това икономическата стабилизация и оживление, макар и с бавни темпове, раздвижиха използването на финансови услуги. След първоначалният темп на постъпателно нарастване, делът на хората, които използват различни финансови инструменти, като че ли достигна своето насищане. Към момента разрастването идва предимно от увеличаване обемите и броя на услуги, които икономически активните граждани използват и по-слабо от разширяване към нови социални групи и привличане на нови ползватели.
Икономическата стабилност, регистрирана през последните няколко години има две съществени проявления, които се изразяват с различна степен на интензивност. Първото е интензифициране на потреблението: разширяване на разходите за ремонт на дома и развлечения, увеличаване на покупките на черна и бяла техника, автомобили и др. Второто, далеч по-слабо следствие е финансовата активност. Малко под две трети от българите използват финансови услуги. По-внимателно вглеждане в икономическото поведение и във финансовите инструменти, които гражданите използват, показват, че все още в населението няма натрупан значим ресурс от свободни средства. Възможности за спестяване изразяват между 7-9% от пълнолетните българи. Ето защо най-голямо развитие регистрират кредитните услуги. В началото 2007 г. всяко трето домакинство ползва различни форми на кредитиране. След бума на лизинговите услуги, с умерена скорост се разрастват и кредитните карти, които стават предпочитан достъп до финансов ресурс за младите и активни, добре платени професионалисти. Спестявания имат едва 10% от българите и нарастването за последната година е в рамките на 2%.
Финансовите услуги, както и разширеното потребление показват една отчетливо изкристализирала в периода на преход социална стратификация. Финансовата активност,  увеличеното потребление и по-широките възможности за развлечения се концентрират в хората на средна и по-ниска възраст, с високо образование, упражняващи квалифициран труд. Темповете на нарастване на доходите и потреблението в тези групи са доста интензивни. Обратно, по-ограничено потребление и достъп до финансови ресурси имат ниско образованите, предимно жители на малките градове и селата, неквалифицирани работници. При тях скоростта на нарастване на доходите едва покрива инфлацията.

* Данните са от национални представителни проучвания, проведени от социологическа агенция Алфа Рисърч в периода 2002-2007 г. по поръчка на в-к Капитал. Обемът на извадката за всяко от проучванията е в рамките на 1000-1100 души.

Архив