Динамика на потреблението на финансови услуги

дата: Събота, 12 Декември 2009

Динамика на потреблението на финансови услуги

Радостина Ангелова

Макар и ефектите от световната финансова криза у нас да се отразиха не толкова масово, а само в определени сектори и фирми, потреблението на финансови услуги значително промени своите темпове и структура. То засегна както интензивността на формите на кредитиране, така и на тези на спестяване. Съотношението кредити към депозити се запази приблизително същото както през 2008 г.  - двойно повече (31%) ползват някаква форма на кредитни средства, отколкото на депозити (16%). Първото важно следствие в структурата на  кредитите е  намаляването на потребителските кредити и заместването им с кредитни карти, покупки на лизинг или овърдрафт. Най-чувствително бяха засегнати ипотечните кредити, чийто спад е над два пъти. От 4% през пролетта на 2008 г., в края на 2009 г. ипотечните кредити спаднаха до 1,8% от домакинствата. Именно трудното отпускане на жилищни кредити беше една от сериозните причини за стагнация на пазара на недвижими имоти.
Страховете от кризата и опасения за нейното развитие и мащаби доведе до леко ограничаване на потреблението и повишаване на спестовността. Както отделянето на пари за трудни периоди, така и мащабните промоции и повишаването на лихвите по срочни депозити доведе до увеличение на хората, които използват не обикновени влогове, а срочни.
Съществена промяна се забелязва и в потреблението на застрахователни продукти. Спадат допълнителните здравни застраховки и застраховки живот, леко се увеличават доброволното допълнително пенсионно осигуряване и застраховките имущество. Динамиката в използването на тези услуги показва как рекламата, съчетана с разумни, ориентирани към клиента цени, водят до оживление на пазара.
Друг сегмент, чувствително засегнат от финансовата криза, са акциите и ценните книжа. От 1,5% през 2008 г. делът на техните притежатели към момента е 0,4%.
Въпреки преструктурирането в потреблението на финансови услуги, важен сигнал за стабилизация на пазара е увеличението на средния брой използвани услуги от един потребител. След чувствителния спад от началото на 2009 г., днес интензивността на използване на финансови услуги, измерена в среден брой на един потребител е на път да се приближи до нивата от януари 2008 г., т.е. преди началото на финансовата криза.
Съдейки по актуалното потребление и нагласите на българите, по-чувствително оживление през следващата година можем да очакваме в потребителските кредити и кредитни карти и застой в ипотечното кредитиране и някои от застрахователните услуги.* Данните са от национални представителни проучвания, проведени от социологическа агенция Алфа Рисърч по поръчка на в-к Капитал.
 

Архив