Благотворителността у нас е все още благотворителност "на улицата"

дата: Вторник, 16 Декември 2003
Владимир Тодоров

С настъпването на коледните и новогодишните празници, все по-често стават известни случаи, в които организации, фирми и отделни граждани правят дарения. Най-често обществено достояние стават дарения, насочени към домове за сираци, домове за деца с увреждания и други социално ангажирани организации. Какви са, обаче, практиките на даряване в не-празничната част от годината и кои са основните фактори, които влияят на решението да бъде ли направено дарение или не?

Две национални представителни проучвания, проведени от социологическа агенция Алфа Рисърч - сред граждани и фирми, показват някои характерни черти на практиките при даряване на двете изследвани съвкупности.

Двете изследвания показват, че и гражданите и фирмите са активни в правенето на дарения. Фирмите демонстрират по-висока активност, но те много по-често са били търсени с молба за такова. Четири пети от анкетираните фирми са били търсени за дарение, докато при гражданите делът е 53%. Най-често гражданите са били молени да направят дарение от частни лица - 33% от отговорите и едва 14% споделят, че и неправителствени организации са се обръщали с молба за помощ.По-големите, по принцип, финансови възможности на фирмите обуславят и по-голямата честота, с която те са били търсени за дарения. Молби от частни лица са получавали 58%; делът на предприятията, които са контактували с публични институции по този повод е 57%, а в една трета от случаите се касае за молба за дарение от неправителствена организация.

Гражданите демонстрират най-висока активност, когато има директен контакт с нуждаещото се лице или конкретната кауза. Така 42% от анкетираните са давали пари на просяк, 31% са купували картичка на Червения кръст, една трета са давали храна или дрехи на просяк. Т.е. става дума за благотворителност "на улицата", която е свързана с отделяне на малки суми. Иначе казано спорадична практика на дарения в относително малки размери. Това обуславя и непопулярността сред гражданите на възможността да получат данъчно облекчение от 10% за направено дарение - едва 4% познават добре тази възможност. При фирмите делът е по-висок - 32% са наясно с този механизъм. 34% от фирмите споделят, че наличието на такива облекчения е фактор, който силно влияе на решението дали да дарят. Въпреки това, общо 58% от фирмите заявяват, че това е фактор, който влияе слабо на решението им или изобщо нямат мнение по отношение на данъчните облекчения.

Даренията много по-често се правят под влиянието на морални мотиви - непос

Архив