Бизнесът одобрява мерките на социалното министерство

дата: Вторник, 27 Май 2003
Мнението на тези, които взимат решение


Радостина Ангелова

В началото на тази година бяха въведени задължителна регистрация на трудовите договори и минимални осигурителни прагове за отделните браншове и професии. В резултат от регистрацията на договорите, според данни на Националния осигурителен институт, 24 000 работодатели и 150 000 заети са излезли от сивата икономика. Каква е оценката на бизнеса за предприетите мерки?Повече от две трети от фирмите /68%/ дават положителна оценка на задължението за регистрация на договорите и въвеждане на минимални осигурителни прагове. Неодобрение към тази мярка изразяват 26% от интервюираните. Сред мненията за ефектите, които тази политика предизвика, мениджърите посочват на първо място извеждане "на светло" на част от работещите в сивата икономика /54%/. Въпреки преобладаващо позитивните оценки за цялостната политика, управителите на фирми посочват и други ефекти съпътстващи процеса. На първо място сред негативите стои увеличаване разходите за осигуровки /33%/. Макар и за по-малка част регистрацията на договорите и минималните осигурителни прагове са довели до съкращаване на работни места /19%/. Според подобен дял от бизнесмените регистрацията на договорите не е била добре организирана и това е затруднило фирмите. Част от работодателите са съкратили работното време по договор, за да намалят осигуровките /15%/.Какъв е ефектът за бизнеса? Въпреки цялостното одобрение за предприетите мерки, интервюираните се поляризират, когато става въпрос за въздействието на тази политика пряко върху собствената им компания. 39% от фирмите посочват, че въвеждането на минимални осигурителни прагове е имало положителен ефект върху икономическите резултати на компанията, а 37% - отрицателен. Последното се дължи основно на увеличените разходи за осигуровки.

Съкратени работни места като резултат от промените се посочват в най-голяма степен във фирми, които по принцип са намалявали своя персонал през цялата последна година. Такива са 14% от интервюираните предприятия. Почти половината от фирмите обаче /48%/ не са имали промяна в броя на заетите, а една трета дори са увеличавали своя персонал.

И един друг нюанс - фирмите, чийто бизнес се развива добре в по-малка степен посочват негативни ефекти от регистрацията на договорите и въвеждането на осигурителните прагове. Обратно - отчитащите спад в икономическите си показатели са по-чувствителни и поради това в по-голяма степен откриват негативно за тях въздействие на предприетите мерки. Което навежда на мисълта, че е добре повишаването събираемостта на осигуровките да се последва от тяхното намаляване, за да не бъдат те сред основните тежести за бизнеса.Данните са от изследване, проведено от социологическа агенция Алфа Рисърч, сред фирми изложители на Международен панаир за потребителски стоки и технологии-Пловдив в началото на месец Май 2003 г.

Архив