Българският бизнес залага на интензивното развитие

дата: Понеделник, 12 Юли 2004
Ана Томова

През последните няколко години се наблюдава постоянстващо висок оптимизъм от страна на бизнес средите по отношение състоянието и развитието на собственото предприятие. Половината от ръководителите на фирми в България посочват, че в момента бизнесът им е във период на възход. Дори онези, които не отчитат съществена промяна през последните години, в повечето случаи прогнозират в близко бъдеще да имат възможност за развитие. Свиване във възможностите на предприятието и песимистични очаквания за бъдещето декларират не повече от 10% от мениджърите.

Положителното развитие и намеренията за разширение на дейността естествено поставят въпроса за инвестициите в собствения бизнес. Най-висока ефективност според ръководителите на фирми в България носят инвестициите в нужните за конкретното предприятие машини и оборудване, както и в обучението на персонала. По-малко значение се отдава на високотехнологичното оборудване и специализирания софтуер. На последно място по ефективност се посочва наемането на допълнителен брой работници и служители.

Съществена разлика се наблюдава в поведението на малките фирми и големите предприятия при избор на области за развитие и инвестиция. Докато сред ръководителите на микропредприятия (с персонал до 10 души) най-висока оценка на ефективността се поставя на инвестициите в обучението на служителите, то по-големите предприятия разчитат значително повече на доброто техническо осигуряване. Малките и средните фирми (10-100 души персонал) от своя страна са склонни да инвестират предимно в традиционни за техния бранш машини, докато едва най-големите предприятия обръщат по-сериозно внимание на високите технологии.Причините за разминаването в оценките на мениджърите в зависимост от големината на предприятието, което ръководят могат да се търсят в различни фактори като финансови възможности и съответно нагласи за инвестиция, типове дейности и различни правила при управлението, характерни за малките и големите фирми. Прави впечатление единодушието, което се наблюдава по отношение инвестициите в разширение на персонала. Едва две десети е разликата в оценките на ефективността на подобна инвестиция между малките и големите предприятия. Обратно - по отношение влагането на средства в техника разликите в оценките са близо единица.

Общото нежелание за откриване на нови работни места показва, че в България липсва ясно изразена тенденция към окрупняване на предприятията. Към момента над 80% от фирмите попадат в графата микропредприятие (с до 10 души персонал), а делът на малките предприятия (до 50 души) достига до над 95%. Тази ситуация е тревожна, тъй като именно сред малките фирми по-често се наблюдават песимистичните очаквания и застоя в бизнеса.Данните са от проведени през първата половина на 2004г. изследвания от агенция Алфа Рисърч сред ръководители на фирми в цялата страна, обобщени по поръчка на в. Капитал.

Архив