Количествени методи

  
Количествените методи, приложени към професионално изготвени представителни извадки на различни целеви групи, дават възможност за извършване на широка гама от измервания на реалното състояние и тенденциите, които ще ви ориентират във вземането на най-ефективните решения. 
 
Чрез тях можете да установите – потенциални или реални клиенти, аудитории, посетители; степен на удовлетвореност, подкрепа и лоялност; интерес към продукти, кампании и предавания; да оценявате ефективността от определени въздействия; да проследявате тенденции, да извършвате мониторинг на политики и рекламни кампании, да прогнозирате бъдещо поведение и развитие.
 
Нашите специалисти ще ви помогнат да изберете най-подходящия от методите, които използваме: 
 
 

► Пряко стандартизирано интервю (PAPI - Pen and Paper Interview)

 • Подходящо за достигане до максимално широк кръг от представителна извадка за населението в цялата страна, или определени региони
 • Бърза реализация на проучването, включително при големи по обем извадки и голяма продължителност на интервюто
 • Въпросникът се попълва от обучени интервюери на агенцията
 • Възможност за тестване на всякакъв вид печатни материали и концепции
 • Възможност за постоянен контрол върху реализирането на интервютата
 • Постоянен контрол на изпълнението на извадката
 
 

► Омнибус (Omnibus) 

 • Eжемесечно представително за пълнолетното население на страната проучване 
 • Постоянни и променящи се модули 
 • Можете да включите в него желаният от вас брой въпроси при оптимално съотношение цена: качество
 
 

► Пряко стандартизирано интервю с помощта на компютър (CAPI  - Computer Assisted Personal Interview) 

 • Подходящо за реализиране на тестове на продукти, концепции, реклами в централно студио, или по домовете на респондентите
 • Бърза реализация на малки до средни по обем извадки
 • Попълването на въпросника се извършва на компютър (лаптоп), което минимизира риска от грешки при въвеждане на данните
 • Възможност за попълване на интервюто от интервюер, или самостоятелно от респондентите
 • Възможност за тестване на всякакъв вид концепции, печатни, аудио и видео материали
 • Постоянна актуализация на данните
 • Контрол на изпълнението на извадката
 
 

► Пряко стандартизирано телефонно интервю  (CATI - Computer Assisted Telephone Interview)

 • Подходящо за реализиране на експресни, кратки по времетраене  проучвания сред разнообразни таргет групи 
 • Бърза реализация на проучването, включително на големи по обем извадки
 • Попълването на въпросника се извършва на компютър, което минимизира риска от грешки на попълването и въвеждането на данните
 • Въпросникът се попълва от обучени интервюери на агенцията
 • Възможност за постоянен контрол върху реализирането на интервютата
 • Контрол на изпълнението на извадката
 
 

► Стандартизирано онлайн интервю (СAWI – Computer Assisted Web Interview)

 • Подходящо за реализиране на проучвания сред специфични таргет групи, до които прекият достъп лице-в-лице е затруднен (професионални общности, бизнес, медии)
 • Бърза реализация на проучването, включително на големи по обем извадки
 • Подходящо за реализиране на проучвания по чувствителни теми, по които респондентите не биха искали да отговарят в директна комуникация 
 • Попълването на въпросника се извършва самостоятелно от респондента онлайн, което минимизира риска от грешки на попълването и въвеждането на данните
 • Възможност за тестване на всякакъв вид концепции, печатни, аудио и видео материали
 • Постоянна актуализация на данните
 • Контрол на изпълнението на извадката
 
 

► Consumer Trendsetters Insight (CTI)

 • Онлайн панел от високо статусни потребители, които задават тенденциите в развитието на пазара, но които са силно подценени в стандартните проучвания, тъй като достъпът до тях отнема много време, усилия и ресурси. Ето защо ние рекрутирахме специален панел, който ви предлага бърз и ефективен начин да достигнете до тези хора. 
 • CTI панелът е представителен за 10-те процента най-високодоходни потребители в България, които формират една пета от разходите на домакинствата
 • Панелът е практически единственият бърз и надежден начин да се достигне до мнението, навиците и потреблението на високостатусните потребители в страната
 • Вие можете да се абонирате за нашите периодични анализи на този сегмент, да проведете сред него собствено проучване, да тествате концепции, реклами, да проследявате нови пазарни тенденции.