Изследователски решения

 

► Политически и електорални изследвания 

Със своя опит от над 250 специализирани електорални и политически проучвания и разработена прецизна собствена методология, Алфа Рисърч предоставя на своите клиенти задълбочени изследвания на нагласите, политическите предпочитания и   електоралното поведение на избирателите. В зависимост от конкретните цели и потребности, можем  да предоставим данни и да реализираме проучвания в следните основни направления:
 • Мониторинг на отношението към  дейността на държавните институции, правителството, министрите 
 • Имидж, подкрепа и динамика на отношението към политически партии и лидери
 • Електорални нагласи и електорално поведение 
 • Въздействие на предизборни и комуникационни кампании
 • Фактори, влияещи върху политическия избор 
 
 

► Изследвания на комуникационни, рекламни и имиджови кампании 

Изградени като комбиниран подход от качествени и количествени изследователски методи, изследванията за планиране, подготовка и мониторинг на комуникационни кампании позволяват на клиентите ни да сегментират целевите си групи, да установят стартовите нагласи и да проследяват ефекта от своята кампания. Нашите изследвания подпомагат институциите, компаниите и организациите в стратегическото им планиране, съдействат за информирането и ангажирането на гражданите в техните инициативи. Ние предлагаме:
 
 • Тестване и уточняване/refining на концепции и послания преди старта на кампаниите
 • Идентифициране, сегментиране и профил на целевите групи
 • Определяне на най-ефективни комуникационни канали и начини за ангажиране на  целевите групи
 • Мониторинг на комуникационни кампании – проследяване степента на съвпадение между планирани и достигнати целеви групи, обхват на аудиторията, степен на запознатост, различимост и въздействие, влияние върху нагласите и поведението
 • Оценка на ефективността – разработване на специализиран индекс и модел за оценка на ефективност 
 
 

► Контент анализ

Прилаган първоначално основно в сферата на комуникациите, контент анализът вече се използва активно при анализ на широк кръг медийни и други източници. Той позволява систематизиране и анализ на различни по вид и произход материали (в текстови, аудио и видео формат). Ние предлагаме контент анализ, който обхваща както количествени, така и качествени индикатори.
 
 

► Оценка на въздействието на политики 

В съвременните демократични общества оценките на въздействието на различните видове политики са важен инструмент, който позволява да се измери степента, в която отделните засегнати групи приемат или отхвърлят дадени мерки и да се вземе най-доброто управленско решение. В зависимост от етапа на реализация на определени местни или национални политики и конкретните цели, които те си поставят, Алфа Рисърч предлага гъвкава методология за:
 
 • Тестване на нагласи, отношение и последствия от планирани политики
 • Мониторинг на действащи политики и възможности за оптимизация
 • Отношение на различните заинтересовани страни към реализацията на определена политика – добри практики и препятствия пред реализацията им
 • Секторни анализи и политики 
 
 

► Изследвания на публичните услуги – удовлетвореност и механизми за подобрение

Чрез тези проучвания ние помагаме на нашите клиенти да анализират запознатостта и нагласите на гражданите към публичните услуги, степента им на удовлетвореност, зоните на критика и конфликтните точки. Нашите проучвания помагат на институциите и компаниите, работещи в тези сектори, да оптимизират бюджетите, комуникацията и приоритетите си съобразно очакванията и изискванията на потенциалните и реални клиенти и при запазване на приемливи за ползвателите цени. Ние предлагаме:
 
 • Проучвания на удовлетвореността на потребителите 
 • Тестване на нови услуги
 • Отношение към промяна в условията на ползване на дадена услуга
 • Индекс за ценова чувствителност
 • Планиране на комуникацията 
 
 

► Обществени нагласи 

Със своя богат изследователски опит и натрупаната бази данни, Алфа Рисърч  е водеща на българския пазар в проследяването на тенденциите в обществените нагласи по редица важни въпроси – държавно управление, местна власт, здравеопазване, образование, престъпност и корупция, безопасност по пътищата, икономически очаквания, бизнес климат, мобилност, миграция, взаимоотношения между половете, професионално и кариерно развитие. Ние предлагаме:
 
 • Вторични анализи въз основа на нашата богата база данни от национални, регионални и таргетирани проучвания
 • Специализирани проучвания в зависимост от потребностите на клиента, като съчетаваме количествени с качествени методики. Задълбочената ни експертиза върху тенденциите в отделните обществени сфери осигурява допълнителна принадена стойност на проектите ни.
 
 

► Социален маркетинг 

В съвременния свят социалната отговорност на правителствата, местните власти и  компаниите е един от най-важните фактори за обществена подкрепа и доверие. Нарастващата чувствителност на гражданите към проблемите на опазването на околната среда, корупцията, устойчивото развитие, безопасните условия на труд, качеството на живот и на човешките отношения може да привлече хиляди в защита на дадена кауза, но може и да породи сериозни социални конфликти. 
Алфа Рисърч е една от първите агенции в България, която адаптира и разви собствена методология за изследване на корпоративната социална отговорност с цел да подпомогне стратегическото планиране в публичния и частния сектор. Единствен в България екипът на Алфа Рисърч е специализиран в провеждането на обществени дебати по метода Deliberative Poll® с автор професор Джеймс Фишкин, директор на Центъра за общественото мнение в университета Станфорд. Този метод се утвърди през последните години като пресечна точка между изследователската дейност, процеса на формиране на политики и изследване ролята на информираното обществено мнение. На институциите и организациите, които се стремят да формират успешни социално отговорни политики, ние предлагаме: 
 • Изработване на базов въпросник за регистринане на състоянието на общественото мнение
 • Разработване на работни материали, в които се представят алтернативните обществени политики
 • Организиране на дебата в малки групи сред национална представителна извадка
 • Последстващо (follow-up) изследване за отчитане на ефекта от дебата и устойчивостта на формираните мнения
 • Специализирани проучвания за изработване, мониторинг и проследяване ефекта от социално отговорните политики на публичните и частни субект