Изследователски решения

 
Алфа Рисърч предлага пълен набор от изследователски решения, съобразени с отделните етапи от жизнения цикъл на продукта. Те ще ви позволят да достигнете до точните  потребители, да откриете специфичната ниша на позициониране, да извлечете максимума от потенциала на продуктите си. Използвайки утвърдени в маркетинга изследователски решения, ние подхождаме индивидуално във всеки конкретен случай, за да увеличим конкурентноспособността на нашите клиенти. 
 
 

► Сегментационни проучвания на пазара

Сегментирането на пазара е процес на обособяване на отделни групи потребители, в зависимост от техни общи характеристики. Сегментационното проучване ви помага да установите важните за вас групи потребители, техните потребности, нагласи и предпочитания. Чрез него можете да оцените пазарния потенциал на продуктите си и да откриете таргет групите, в които най-успешно да ги реализирате.
  
 

► Проучвания на продуктите

Успешните днес компании са онези, които най-бързо и ефективно се адаптират към променящия се пазар, потребителски навици и предпочитания, като непрекъснато предлагат иновативни продукти. 
 
С цел да ви подпомогне в тази задача, Алфа Рисърч предлага набор от проучвания за развитието и лансирането на нов продукт. Най-напред, психологическите и проективни техники ще ви ориентират в избора на най-добрите от гледна точка на потребителя иновативни решения. Като втора стъпка, ще идентифицираме потенциално успешните нови продукти, като тестваме техните концепции. И в последния етап преди пускането на продукта на пазара, тестовите проучвания на дизайна, опаковката и цената, ще ви помогнат да намерите най-подходящата форма за лансирането му на пазара. 
 
 

► Проучвания на рекламата

Проучванията на рекламата са специализиран вид маркетингови изследвания, чиято цел е да подобрят ефективността й. Те могат да се фокусират върху всеки от етапите на ваша конкретна кампания, или да изследват цялостния начин, по който потребителите възприемат рекламните послания. 
 
Алфа Рисърч ви предлага разнообразие от техники за пре-тест на рекламни концепции на печатна, аудио, ТВ или интернет реклама. Чрез проучване на ефективността на рекламата вие ще разберете до каква част от таргет потребителите са достигнали посланията ви, как са били възприети и каква е ефективността на използваните рекламни канали.
 
 

► Проучвания на марката

Налагането на една марка на пазара е ключов фактор за развитието на всеки бизнес. Алфа Рисърч предлага на клиентите си пълен набор от проучвания, чрез които се проследява във времето развитието и представянето й на пазара: степен на запознатост (brand awareness), имидж (brand image), устойчивост (brand health), стойност (brand equity), позиция на пазара, фактори за избор на определена марка и пр. 
 
Чрез тези проучвания можете да разберете защо потребителите избират една марка, каква е степента на лоялност към нея, как се променят предпочитанията им, какви са вашите позиции спрямо тези на конкурентите ви в съответната продуктова категория, как можете да ги подобрите.
 
 

► Проучвания на удовлетвореността на клиентите

В дългосрочен план удовлетвореността на клиентите е най-важният фактор за запазване на стабилни позиции в конкурентна пазарна среда. Ние знаем колко важни в бизнеса са очакванията и изискванията на клиентите, доброто обслужване и навременните реакции при възникване на проблем. 
 
Проучванията на удовлетвореността и лоялността на потребителите ви дават възможност да проследявате оценките на вашите клиенти и да формирате гъвкави стратегии за постигане на максимална удовлетвореност. Те могат да измерват възприемането на марката или продукта както като цяло (обща удовлетвореност), така и по специфични показатели (удобство, начин на употреба, поддръжка, удовлетвореност от обслужването, съотношение цена-качество, вероятност за повторно закупуване, за препоръчване на други хора  и пр).
 
 

► Таен клиент

Стремежът на съвременните компании да осигурят висок стандарт, качество и устойчивост на предлаганите от тях услуги е в основата на проучването „таен клиент”. То извършва обективна, анонимна, независима оценка, която дава информация доколко изградената система за обслужване на клиенти се прилага на практика. 
 
Алфа Рисърч селектира най-подходящия профил анкетьори, съобразявайки се с дейността на нашия клиент. Добре обучени и комуникативни, те успяват да се представят като истински клиенти и да преминат през целия процес по предлагане и получаване на услугата. Резултатите от проучването „таен клиент” подпомагат изграждането както на най-подходящия за конкретния случай модел на обслужване, така и установяването на пропуски, слаби места, проблеми, с цел предприемането на навременни коригиращи мерки. 
 
 

► Вторичен анализ на информация 

Стартирането на нов бизнес, разширяването на дейността в друг регион или сфера, реализацията на дадена инвестиция и пр. много често изискват детайлна предварителен анализ на икономическата и социални ситуация, на конкурентни марки и продукти, ценови равнища, обеми на потребление  и др. В редица случаи от качеството на този предварителен анализ зависи успеха на бизнес начинанието.
 
Благодарение на натрупания опит и високата професионална специализация на екипа си, Алфа Рисърч предоставя на своите клиенти едни от най-богатите, прецизни и задълбочени вторични анализи, изготвени въз основа на налични бази данни и публични информационни източници. Чрез тях можете да направите точна оценка на условията, в които стартирате своята дейност и да вземете най-подходящото решение.