Интернет, Януари 2004

дата: Четвъртък, 29 Януари 2004


 
Характеристики на извадката за София: Изследването е представително за населението на София, 14+. Извадката е с обем 1000 души и е формирана по квотните признаци пол, възраст, образование и район на столицата.

Архив