Интернет потребление, Юли 2007

дата: Четвъртък, 26 Юли 2007

*Разликата до 100% е за сметка на тези, които не използват Интернет.

Характеристика на извадката за страната: Изследването е представително за пълнолетното население на страната. Извадката е с обем 1000 души и е формирана по квотните признаци пол, възраст, образование и тип на населеното място. Максималната стохастична грешка при 50% относителен дял, при 95% гаранционна вероятност 3%.

Архив