Интернет потребление, Ноември 2007

дата: Понеделник, 05 Ноември 2007

Характеристика на извадката за страната: Изследването е представително за пълнолетното население на страната. Извадката е с обем 1000 души и е формирана по квотните признаци пол, възраст, образование и тип на населеното място. Максималната стохастична грешка при 50% относителен дял, при 95% гаранционна вероятност 3%.

Архив