Политика

дата: Сряда, 13 Декември 2000
Политическа система
- Парламентарна република


Парламент
- Върховен законодателен орган е Народното събрание
- Брой на народните представители /депутати/: 240
- Мандатът на Народното събрание е 4 години
- Народните представители се избират пряко от гласоподавателите, на базата на пропорционална избирателна система
- За да имат парламентарно представителство, участващите в изборите партии и коалиции трябва да съберат най-малко 4% от общия брой подадени гласове
- Разпределението на мандатите след проведените на 17-ти юни 2001 г. парламентарни избори е: Национално Движение Симеон Втори (120 мандата), Обединени Демократични Сили (51 мандата), Коалиция за България (48 мандата), Движение за Права и Свободи (21 мандата)
- Народното събрание сформира временни и постоянни комисии от депутати
- Право за законодателна инициатива има всеки член на Народното събрание, на Министерски съвет и Президента
- Народното събрание приема закони, решения, декларации и обръщения


Конституция
- Сега действащата Конституция е приета през юли 1991 г.
- Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат
- Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат
- Конституционният съд определя доколко законите и международните договори са конституционно-съобразни
- Промени в Конституцията се гласуват с квалифицирано мнозинство от три четвърти от народните представители или от свикано специално за целта Велико Народно събрание


Правителство
- Правителството /Министерски съвет/ е главният орган на изпълнителната власт
- Ръководител на правителството е министър-председателя
- Бъдещият министър-председател се номинира от спечелилата най-голям брой гласове партия, след което Президентът му дава мандат за сформиране на правителство
- Министър-председателят и състава на Министерския съвет се одобряват от Парламента
- Министерският съвет ръководи и провежда вътрешната и външната политика на държавата, осигурява обществения ред и националната сигурност, упражнява контрол върху държавната администрация и въоръжените сили
- Дейността на Министерския съвет се контролира пряко от Народното събрание
- В момента България се управлява от правителство на коалиция Национално движение Симеон Втори, с министър председател Симеон Сакс Кобургготски


Президент
- Президентът е държавен глава на републиката
- Той се избира пряко от гласоподавателите
- Мандатът на президента е 5 години, като един и същ човек може да бъде избиран за президент за не повече от два мандата
- Президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република България
- Президентът е председател на Консултативния съвет за национална сигурност
- Президентът възлага на министър-председателя да формира правителство; насрочва датата на изборите за Народно събрание, както и за органи на местно самоуправление; определя датата за национален референдум след съответно решение на Народното събрание; одобрява приетите от парламента закони с указ, подписан съвместно с министър-председателя или съответния министър
- Президентът има право на отлагателно вето върху приети от Народното събрание закони
- Настоящ президент е Петър Стоянов
Съдебна система
- Съдебната власт в България е изградена на основата на процедура от три инстанции. Върховният административен съд (ВАС) и Върховният касационен съд (ВКС) упражняват надзор върху прилагането на закона в съдилищата от по-ниска инстанция и се произнасят относно законността на действията на изпълнителната власт
- Дейността на съдебната власт се организира от Върховен съдебен съвет (ВСС)


Местни органи на самоуправление
- Главна административно-териториална единица на самоуправление е общината
- Орган на местното самоуправление в общината е общинският съвет, който се избира от населението на съответната община за срок от четири години
- Орган на изпълнителната власт в общината е кметът. Той се избира пряко от населението или от общинския съвет за срок от четири години.