Население

дата: Сряда, 13 Декември 2000
Според данните на националната статистика населението на страната към 1999 г. възлиза на 8190876 души.

В следващата таблица са представени данните от извършените през последните 100 години официални преброявания на населението на страната. Следващо преброяване в България предстои да се извърши от 01 до 14 март на 2001 година.
В крайната дясна колона на таблицата е посочен в проценти относителния дял на градското спрямо цялото население в съответната година. Данните ясно показват динамичната промяна по посока урбанизация на страната. За сравнение в исторически план - понастоящем съотношението градско към селско население в България е същото, каквото е било съотношението в една от най-бързо развиващите се индустриални страни в Европа - Англия, но в началото на ХХ век.

Изменение в броя на населението на страната през последните сто години
Следващата таблица представя основните демографски характеристики и тяхната промяна за последното десетилетие. Налице са няколко важни тенденции - раждаемостта е намаляла с малко повече от 2%, увеличило се е населението в трудоспособна възраст и поради повишаване възрастовата граница за пенсиониране, но и поради снижената раждаемост. Увеличава се делът на населението над трудоспособна възраст поради снижената раждаемост.

Изменение в броя населението на страната през последните десет години
Следващата таблица представя основните демографски характеристики за страната през 1999 година.
Коефициент на възрастова зависимост) - показва броя на населението в "зависимите възрасти" (под 15 годишна възраст и над 65 години) спрямо 100 лица в "независима възраст" (от 15 до 65 години).
Темп на демографско остаряване - темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (на 55 и повече години за мъжете и на 60 и повече години за жените) спрямо предходната година.
Следващата таблица представя населението на 27-те области на страната, броят на общините във всяка област, делът на градското население в областта и естествения прираст в абсолютна бройка на 1000 души.*Естественият прираст на населението е в абсолютни числа