Население

дата: Вторник, 03 Юли 2012

 

Според данните от последното преброяване, проведено през февруари 2011, населението в страната възлиза на 7 364 570 души.
 
В следващата таблица са представени данните от извършените през последните 110 години официални преброявания на населението на страната.
В крайната дясна колона на таблицата е посочен в проценти относителния дял на градското спрямо цялото население в съответната година. Данните ясно показват динамичната промяна по посока урбанизация на страната. За сравнение в исторически план - понастоящем съотношението градско към селско население в България е същото, каквото е било съотношението в една от най-бързо развиващите се индустриални страни в Европа - Англия, но в началото на ХХ век.
 
 
Следващата таблица представя основните демографски характеристики и тяхната промяна за последното десетилетие. Налице са няколко важни тенденции - раждаемостта е намаляла с малко повече от 3%, увеличило се е населението в трудоспособна възраст и поради повишаване възрастовата граница за пенсиониране, но и поради снижената раждаемост. Увеличава се делът на населението над трудоспособна възраст поради снижената раждаемост.
 
 
Следващата таблица представя основните демографски характеристики за страната през 2011 година.
Коефициент на възрастова зависимост (Age Dependency Rate) - показва броя на населението в "зависимите възрасти" (под 15 годишна възраст и над 65 години) спрямо 100 лица в "независима възраст" (от 15 до 65 години).
 
 
Следващата таблица представя населението на 28-те области на страната, броят на общините във всяка област, делът на градското население в областта и естествения прираст в абсолютна бройка на 1000 души.